K O N K U R S - za izbor dekana (rukovoditelj/rukovoditeljica organizacione jedinice)

Datum:

Subota, Novembar 23, 2019 - 11:25

Konkurs za izbor dekana Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) - u daljem tekstu Zakon, člana 63. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu  a u vezi sa Odlukom Vijeća fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, broj: IUS-FASS 05-1384/19, Vijeće Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu raspisuje:

KONKURS

za izbor dekana (rukovoditelj/rukovoditeljica organizacione jedinice)

Pozicija:

1) Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka…...........................1 izvršitelj/izvršiteljica

Opis poslova:

Koordiniranje rada na Fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;
Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih, umjetničko-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema Rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu;
Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;
Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;
Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;
Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom;
Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;
Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;
Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;
Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu;
Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.


Pravo prijave na Konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i koji većinski nastavni angažman realiziraju na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

Biografiju/CV;
Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i
Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu.


Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA FASS- NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar

18 Decembar

14 Decembar

10 Decembar

04 Decembar

01 Decembar

30 Novembar