Konkurs za izbor akademskog osoblja- Računarske nauke

Date:

Wednesday, October 16, 2019 - 15:15

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka

Izbor akademskog osoblja vršit će se u naučnonastavna zvanja za sljedeće naučne oblasti:

Naučna oblast Računarske nauke – saradničko zvanje asistent............... jedna (1) pozicija

Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavno zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima/kandidatkinjama koji budu izabrani u akademsko zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka, odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

Biografiju / Curriculum Vitae;

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja prvog i drugog ciklusa studija, odnosno integrisanog studija, u relevantnoj naučnoj oblasti;

Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate/kandidatkinje koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

Uvjerenje o položenim ispitima i ostvarenom prosječnom ocjenom na studiju;

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.

__________________

1) Izabrani kandidat/kandidatkinja obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da

od izabranog kandidata/kandidatkinje prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

Kandidati/kandidatkinje su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U

AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata/kandidatkinja na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata. Takođe, prijave svih adekvatno kvalifikovanih osoba su dobrodošle. Međutim, pošto su žene trenutno nedovoljno zastupljene u ovoj konkretnoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 October

30 July

21 January

19 January

15 January

14 January

31 December

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December