K O N K U R S za izbor u umjetničkonastavna zvanja

Date:

Wednesday, January 12, 2022 - 09:51
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, te prijedloga Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka broj: IUS-FASS-05-2623/21od 23.12.2021. godine i Saglasnosti Senata broj: IUS-SENAT-11-38/22 od 07.01.2022. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u umjetničkonastavna zvanja

 

 1. Nastavnik u zvanju docent za umjetničku oblast Vizualna umjetnost   -    2 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u umjetničkonastavno zvanje propisanih članom 97. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u umjetničkonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, dva javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva i pokazani rezultati u nastavnom radu.

 

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 

 1. Biografiju / Curriculum Vitae;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja (dostavlja se diploma II ciklusa studija ili diploma o završenom VII stepenu po predbolonjskom načinu studiranja);
 4. Dodatak diplomi, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom;
 5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 6. Dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva;
 7. Dokaz o pokazanim rezultatima u nastavnom radu;
 8. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje docenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

___________________________________________________________________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa praktičnim iskustvom djelovanja u oblasti Vizuelne umjetnosti, te iskustvom u izvođenju nastave na engleskom jeziku na predmetima usko vezanim za grafički dizajn, 3D dizajn, ilustraciju i režiju na visokoškolskoj ustanovi sa radnim iskustvom minimalno 5 godina.

 

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenim fotokopijama originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA – DOCENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe