K O N K U R S za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora

Date:

Wednesday, January 12, 2022 - 09:46
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-39/22 od 07.01.2022. godine, Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), raspisuje:

 

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora

 

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučnonastavno zvanje redovnog profesora za sljedeću naučnu oblast:

 

 

 1. Ekonomija ..................................................................1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatima, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na polju teorije ekonomski rast i razvoj, finansijske institucije i tržišta, međunarodne finansije.

 

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu)[1];
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;
 5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
 7. Dokaz da je ostvaren originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod;
 8. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
 9. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci), odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopije originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 

 

 

[1] Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe