K O N K U R S - za izbor u naučnonastavna zvanja na Fakultetu menadžmenta i javne uprave 

Date:

Tuesday, November 12, 2019 - 10:38


K O N K U R S
za izbor u naučnonastavna zvanja na Fakultetu menadžmenta i javne uprave 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučnonastavno zvanje asistent u sljedećoj naučnoj oblasti:

1.    Naučna oblast Menadžment –  saradničko zvanje asistent.............. jedna (1) pozicija


Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavno zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.
Sa kandidatima/kandidatkinjama koji budu izabrani u akademsko zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka, odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca.  

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:
1.    Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
2.    Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
3.    Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate/kandidatkinje koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
4.    Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.
__________________
1) Izabrani kandidat/kandidatkinja obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole. 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da
od izabranog kandidata/kandidatkinje prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.
Kandidati/kandidatkinje su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U
AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata/kandidatkinja na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata. Takođe, prijave svih adekvatno kvalifikovanih osoba su dobrodošle. Međutim, pošto su žene trenutno nedovoljno zastupljene u ovoj konkretnoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.


                 VD  D E K A N

                                              Van. Prof. Dr. Mirsad Karić

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 October

30 July

19 January

15 January

14 January

31 December

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December

01 December

30 November

20 November

10 November

29 October