K O N K U R S - Sekretar fakulteta

Date:

Wednesday, October 2, 2019 - 14:47

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-UO-08-5/2016 od 16.04.2016. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za prijem zaposlenika u radni odnos

Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, za sljedeće radno mjesto:

1.Sekretar fakulteta......................................................................................................................1 izvršilac

Opći kriterijii stepen obrazovanja
1)    Univerzitetska diploma pravnih nauka;
2)    Poznavanje engleskog jezika je obavezno;
3)    Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;
4)    Najmanje 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Kratak opis radnog mjesta:
•    Sudjeluje u organizovanju i vođenju fakulteta, sudjeluje na sastancima vijeća fakulteta;
•    Priprema, predlaže i finalizira odluke dekana i fakultetskog vijeća;
•    Organizuje i rukovodi radom administrativne službe fakulteta;
•    Prati i primjenjuje propise, daje pravna mišljenja;
•    Priprema materijale za sjednicu naučno-nastavnog vijeća i drugih organa fakulteta;
•    Stara se o pripremi sjednica stručnih organa fakulteta;
•    Organizuje javno razmatranje nacrta i prijedloga opštih akata Univerziteta i fakulteta, 
•    Prikuplja, sređuje i pravno obrađuje primjedbe i prijedloge date u roku razmatranja opštih akata, izrađuje planove rada službe, učestvuje u izradi planova rada i razvoja fakulteta,
•    Priprema rješenja u upravnom postupku, koordinira pripremu i potpisivanje ugovora o studiranju, pomaže u spravljenju ugovora o radu za akademsko osoblje;
•    Priprema sve vrste odluka i rješenja o radno pravnom statusu radnika fakulteta;
•    Priprema ugovore vezane za poslovanje fakulteta;
•    Daje uputstvo za rad studentske službe, pruža stručnu pomoć komisijama, delegacijama i drugim organima fakulteta, prisustvuje sjednicama naučno-nastavnog vijeća i vodi zapisnik,
•    Izrađuje analize i informacije iz domena poslova službe;
•    Priprema odgovore na žalbe, tužbe i slično, priprema izvještaje iz domena službe i dostavlja nadležnim organima;
•    Sarađuje sa studentima članovima naučno-nastavnog vijeća i drugim studentskim organizacijama na fakultetu;
•    Pravi ugovore o povremenim i privremenim poslovima ili ugovore o djelu sa fakultetskim osobljem koji su angažovani na fakultetu kao: profesori s drugih fakulteta, stručnjaci iz prakse, gostujući profesori;
•    Obavljaju poslove iz domena radnih odnosa, kao i druge poslove po nalogu dekana fakulteta i rukovodioca službe za pravne poslove i normativnu djelatnost.
•    Poslodavac može tražiti od zaposlenika da u okviru poslova ovog radnog mjesta obavlja i druge poslove, kao što su učešće u komisijama, prijevodu, sastancima, konferencijama i slično. 

Za svoje poslove direktno odgovara zamjeniku generalnog sekretara za pravne i administrativne poslove.


Uz prijavu na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
1.    Biografiju (CV);
2.    Motivacijsko pismo.

Izbor kandidata vrši Komisija imenovana od strane Rektora Univerziteta. Samo kandidati koju budu izabrani u uži krug bit će pozvani radi intervjua. Na intervjuu Komisija može zatražiti na uvid diplomu i dokaz o radnom iskustvu. 

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, sa probnim radom od šest mjeseci. 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA – SEKRETAR FAKULTETA” dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:30 do 17:00 sati) ili poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta 15
71 210 Ilidža

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkursna dokumentacija se neće vraćati. 


 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 October

30 July

19 January

15 January

14 January

31 December

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December

01 December

30 November

20 November

10 November

29 October